Behandelovereenkomst

Een psycholoog is verplicht de cliënt te informeren over wat hij denkt dat er met de cliënt aan de hand is. Hij moet met de cliënt overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden en maakt een inschatting van hoe lang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft de cliënt toestemming voor de behandeling. De behandelaar zal ook het verdere verloop van de behandeling blijven bespreken. Je ontvangt de behandelovereenkomst bij de start van de behandeling. Psychologiepraktijk Amsterdam Centrum voldoet hiermee aan de wet WGBO.

Beroepscode

Psychologen en psychotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode. In de beroepscode staan de regels voor de uitvoering van zijn beroep in beschreven. De psychologen van Psychologiepraktijk Amsterdam Centrum werken aan de hand van de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

Crisisbeleid en bereikbaarheid bij spoedgevallen

Wanneer je in behandeling bent bij onze praktijk, dan heb je ons mobiele telefoonnummer. Indien er sprake is van crisis kun je contact met ons opnemen (bericht of bellen) en dan zoeken we samen naar de beste oplossing. Kun je ons niet bereiken neem dan contact op met je huisarts. Psychologiepraktijk Amsterdam Centrum heeft geen 24 uurs bereikbaarheid, maar overdag en in de avond (tussen 08.00 en 20.00 uur) proberen we zo snel mogelijk te reageren.

Buiten kantooruren kan je contact opnemen met de huisartsenpost (088 003 06 00) of met de spoedeisende crisisdienst psychiatrie Amsterdam: www.spoedeisendepsychiatrieamsterdam.nl.

Wanneer je niet in behandeling bij ons bent, neem dan contact op met je huisarts of de dienstdoende huisarts. Zo nodig kan hij/zij de crisisdienst inschakelen bij jou in de buurt. Heb je veel last van gedachten aan zelfmoord, dan kun je ook bellen met online zelfmoordpreventie 0900-0113. Of bezoek hun website: www.113.nl.

Dossiervoering

Psychologiepraktijk Amsterdam Centrum maakt gebruik van een EPD (elektronisch patiëntendossier). In dit dossier is alle, voor de behandeling relevante informatie, terug te vinden. Dit dossier is voor niemand toegankelijk, behalve voor jou en je behandelaar. Je hebt recht op inzage van jouw volledige dossier. De provider van het EPD heeft zeer strikte beveiligingsmaatregelen getroffen om de privacy van klantgegevens te allen tijde te kunnen garanderen.

Evaluatie gedurende de behandeling

Afspraken die gedurende de behandeling worden gemaakt, worden in principe tijdens elk gesprek besproken. De vastgestelde doelen uit de behandelovereenkomst worden elke twee maanden geëvalueerd.

Geheimhouding en beroepsgeheim

Een psycholoog heeft geheimhoudingsplicht tegenover derden; dit heet het beroepsgeheim. De cliënt moet toestemming geven om gegevens aan derden te kunnen verstrekken. Een psycholoog mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Een psycholoog heeft geen toestemming nodig wanneer hij anoniem over de behandeling overleg wil plegen met collega’s in intervisieverband. Deze collega’s hebben overigens ook een geheimhoudingsplicht. Psychologiepraktijk Amsterdam Centrum hanteert hierbij de geldende richtlijnen van de beroepsgroep.

Informatieoverdracht

Indien er gedurende de behandeling informatie moet worden verstrekt aan derden, dan gebeurt dit uitsluitend met jouw toestemming. Indien een behandeling langer duurt dan 12 weken, dan stuurt Psychologiepraktijk Amsterdam Centrum (ook weer alleen met jouw toestemming) een brief met informatie over de behandelovereenkomst naar de verwijzer.

Klachten

Ben je niet tevreden over de behandeling, dan horen we dit graag van je. We zullen je klacht serieus nemen en samen zoeken naar een goede oplossing. Wanneer het je niet lukt dit met je behandelaar te bespreken is het mogelijk een klacht in te dienen. Tim Wind en Janneke Ferwerda zijn beiden aangesloten bij de NVGzP klachtenregeling. Voor meer informatie zie: https://www.nvgzp.nl/diensten/nvgzp-klachtenregeling/.

Kwaliteitsstatuut

Iedere GGZ-instelling en vrijgevestigde GGZ-praktijk is per 1 januari 2017 verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In het statuut worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven.

Kwaliteitsstatuut Janneke Ferwerda
Kwaliteitsstatuut Tim Wind
Kwaliteitsstatuut Suzan Ben Chamach

Langdurige afwezigheid en vervanging

Psychologiepraktijk Amsterdam Centrum heeft afspraken gemaakt met collega’s voor vervanging tijdens langdurige afwezigheid (ziekte, etc.) en/of als de praktijk plotseling sluit als gevolg van calamiteiten of overlijden.

Niet-nagekomen afspraken

Psychologiepraktijk Amsterdam Centrum hanteert een beleid voor niet-nagekomen afspraken, ofwel no show. Afzeggen kan tot 24 uur van te voren kosteloos, daarna betaal je 45 euro.

Privacy

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking getreden. Het doel van de verordening is met name een nog betere bescherming van persoonsgegevens te verzekeren en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te waarborgen. Op 29-04-18 heeft Psychologiepraktijk Amsterdam Centrum de AVG-verklaring gekregen. Psychologiepraktijk Amsterdam Centrum hanteert een privacybeleid.

ROM

ROM staat voor Routine Outcome Measurement. Ofwel aan het begin, gedurende en aan het eind van de behandeling worden vragenlijsten afgenomen. Het doel hiervan is om de verandering van de klachten objectief te meten en op basis hiervan de behandeling voort te zetten volgens plan of juist aan te passen. Vanaf 1 januari 2017 is dit een verplichting voor alle praktijken en GGZ-instellingen in Nederland. Om deze reden leveren we jouw informatie anoniem aan de landelijke database die hiervoor is opgericht.

Verwijsbrief

Wanneer je bij ons in behandeling komt heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Deze brief dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen) en moet voor de start van het eerste contact zijn
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de patiënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan, evt. met benoeming van de stoornis (DSM-IV code of op andere manier)
  • Aangeven dat er naar generalistische basis-GGZ of specialistische GGZ verwezen wordt.
Courtesy to www.aeffectivity.com